تامین 300 میلیارد تومان تسهیلات برای خرید شناور از سازندگان داخلی