اضافه‌ دريافتي از مشتركان تلفن همراه و ثابت وجود نداشته/ براي جلوگيري از كم‌فروشي شركت‌ها بسته‌ ها