کنفرانس NPT تاوان رویارویی آمریکا و اسرائیل در مذاکرات هسته ای را پرداخت