جوانان به فکر پشت میز نشینی نباشند/ هیچ مسئولی برای چاپ کتابم همکاری نکرده است