هیچ تبعیضی برای كشتی‌گیران در رقابت‌های انتخابی قایل نیستیم