توضيح رئیس انجمن علمی و فناوری چاپ درباره تکذیب نامگذاری هفته چاپ