سقف خواسته رئیس فدراسیون والیبال این قدر بلند است که فکر کردن به آن دلهره آور می شود!