توسعه فرهنگ ایثار راهبردی در جهت تأمین منافع ملی است