تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان تامین اجتماعی پس از 60 سال