بررسی ریشه‌های تاریخی اندیشه‌های تکفیری در خاورمیانه