وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: افزایش کیفیت اینترنت در ایران