تا زماني که باشگاه چيزي به من نگويد،خود را سرمربي رئال‌ مي دانم