نانوایی های سنگک، خشک ماشینی و فانتزی در استان سمنان آزادپز شدند