کانون‌های مساجد بازوان فرهنگی و دینی در جامعه هستند