312 نفر از كسانی كه خودروهای میلیاردی داشتند سبد كالا دریافت كردند