کلیه دارایی‌ و بدهی‌ میزان به بانک صادرات واگذار شد