اعطای نشان زرین مدیریت به مدیرعامل بانک مهر اقتصاد