تربیت نیروهای خبره دانشگاهی و گسترش روابط عمومی علمی در کشور