هنوز هیچ توافقنامه اطلاعاتی با پاکستان امضا نشده است