۱۰۰۰۰میلیارد ضرر تب ولرز زمین به کشاورزی/زراعت کرمانشاه بیمه نیست