مداحان معلمان معنوی جامعه/ مداحی های اعیاد به سمت مصیبت نرود