445 میلیارد ریال برای طرح های ناتمام حوزه بهداشت و درمان آذربایجان شرقی اختصاص یافت