روحانیون سبک زندگی اهل بیت(ع) را در جامعه ترویج دهند