اولین سمینار تخصصی صنعت اسب در البرز برگزار می شود