جزئیاتی از سرنوشت ۱۴ ملوان ایرانی/کنارک در غم فرزندانش می سوزد