مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی: خرید تضمینی گندم به یک میلیون و 360 هزار تن رسید