تداوم صدرنشینی شطرنجبازان ایرانی در رقابت های قهرمانی غرب آسیا