یکی از وظایف مهم مؤمنان پیگیری مسائل روز و مذاکرات هسته ای است