تغییرات منطقه ای بر اقتصاد سیستان وبلوچستان در طرح آمایش دیده شود