۸۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است/ ۳۵ درصد مقالات برای ارائه پذیرفته شدند