۷۰ ورزشکار لرستانی در رشته ورزشهای هوایی فعالیت دارند