۲۳ پایگاه سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول در لرستان دایر شد