آمار کتابخوانان در میدان ضد و نقض/خوانندگان دیجیتالی گم شدند