سرعت زیاد سواری پژو دو مصدوم در شهر نیر برجای گذاشت