با واگذاری پرسپولیس به شركت استيل آذين موافقت شده است