افزایش صادرات از بازارچه مرزی کوهک رونق منطقه را به دنبال دارد