آقای مجیدی! به تو یاد نداده اند حرمت نگه داری / مالک جدید استقلال خودش سرمربی می آورد