حقایقی تلخ درباره پیروزی های اخیر داعش- تحلیل افضل ...