منتظر سهميه نوسازي سال 94 هستيم/ تشريح چالش‌هاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده