اوباما: برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای همه گزینه‌ها روی میز است