لغو کسورات بیمه، ۴۰ درصد حقوق بازنشستگی کاهش می‌یابد