پرداخت بیش از 500 میلیون ریال زکات توسط مردم نیکشهر