انتخاب «علی رهبری» به عنوان رهبر ارکستر جوانان نیویورک