القدس العربی: وقتی اوباما نمی تواند از یک شهر کوچک الرمادی حفاظت کند، چگونه می خواهد از اعراب در براب