فعاليت هاي هلال احمر در امور حج با زبان قابل تقدير نيست