زیرساختهای تامین دولت الکترونیک در آذربایجان غربی ایجاد می شود