ورود دستگاه‌های نظارتی به واگذاری سرخآبی‌ها به شرکت‌های خودروسازی