۱۳ کتاب روابط عمومی و ارتباطات در باغ موزه دفاع مقدس رونمایی شد