اگر کسی در جامعه‌ای بخواهد از نفت فروشی ارتزاق کند خام خواری کرده است/ ارتزاق صحیح جهادی است