راهپيمايي بزرگ 5 هزار نفري در ارتفاعات منطقه 22 برگزار مي شود